Všeobecné obchodní podmínky použití portálu Schaeffler REPXPERT

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Schaeffler CZ, s.r.o., Průběžná 74a, Praha 10, Česká republika (dále jen: „Schaeffler“) upravují právní poměr (dále jen „uživatelský vztah“) mezi společností Schaeffler a soukromými a právnickými osobami a osobními společnostmi, které využívají služby v rámci nabídky společnosti Schaeffler na internetu na doméně www.repxpert.cz (dále jen: „uživatelé“).

Žádáme uživatele, aby si pozorně přečetl tyto VOP dříve, než začne portál používat. Používáním portálu vyjadřuje uživatel svůj souhlas s platností těchto VOP, který je dokumentován stisknutím tlačítka „Přečetl(a) jsem si tyto VOP a souhlasím s nimi“ v rámci procesu registrace. Uživatel tímto vyjadřuje souhlas s platností VOP společnosti Schaeffler v rámci uživatelského vztahu mezi uživatelem a společností Schaeffler při využití portálu Schaeffler REPXPERT, respektive služeb dostupných na webové stránce www.repxpert.cz. VOP budou dostupné na webové stránce www.repxpert.cz.


§ 1 Portál Schaeffler REPXPERT

1. Portál Schaeffler REPXPERT Portal na doméně www.repxpert.cz (dále jen „Portál“) je sestavená a provozovaná internetová nabídka společnosti Schaeffler, která, v závislosti na příslušném okruhu uživatelů, umožňuje přihlášenému uživateli přístup k základním a podrobnějším informacím technického a provozně ekonomického rázu a k dalším nabídkám služeb. Portál zprostředkovává uživateli portálu v závislosti na příslušném okruhu uživatelů mimo jiné informace poskytnuté třetími společnostmi (dále jen „partneři portálu“) se specifickým odborným zaměřením nebo tématy. V této souvislosti jsou přihlášenému uživateli prostřednictvím nabídky služeb portálu mimo jiné poskytovány aktuální základní informace, specifické informace o výrobcích, nápovědy k provedení diagnostiky a pokyny k provedení oprav, je zde zprostředkován přístup ke katalogům autodílů TecAlliance GmbH, je poskytnut přístup k technické dokumentaci, jako jsou například návody k instalaci, pracovní doba a plány inspekcí všech na trhu běžných typů vozidel a další odborné informace a jiné pomůcky ke každodenní pracovní činnosti v autoservisu, a také nabídka členství v některé komunitě online („nabídka služeb“).

2. Nabídka služeb a webshop jsou příslušnému uživateli přístupné po příslušném přihlášení do portálu na internetu v tzv. „části pro registrované uživatele“. Konkrétní rozsah nabídky služeb může být rozdílný v závislosti na okruhu uživatelů a společnost Schaeffler jej může kdykoliv doplnit nebo omezit. Uživatel nemá žádný nárok na zachování jednotlivých služeb.


§ 2 Oprávnění k používání a přihlášení

1. Uživatelé portálu musejí při přihlašování uvést, ke kterému okruhu uživatelů patří (např. servis (vč. minimálního prodeje koncovým spotřebitelům), prodejci dílů (nákup a prodej za účelem zisku bez servisu, dále jen prodejci dílů), soukromá osoba, vzdělávací zařízení, zaměstnanci společnosti Schaeffler) a tuto skutečnost musejí potvrdit na základě požadovaných informací. Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo zamítnout přihlášení nebo zkontrolovat a změnit přiřazení k okruhu uživatelů. Společnost Schaeffler si dále vyhrazuje právo měnit počet a označení okruhu uživatelů.

2. Využívání služeb a obsahu portálu předpokládá registraci na portálu. Přihlášení k používání oblasti portálu s přístupem registrovaných členů může být provedeno výhradně přes internet.

Registrací je mezi uživatelem a společností Schaeffler uzavřena dohoda o využívání nabídky služeb portálu na základě těchto VOP („dohoda o využívání“).

3. Využívání nabídky služeb portálu je zásadně bezplatné. Přístup do jednotlivých částí portálu, především pak ke katalogu autodílů nebo k jednotlivým návodům k provedení oprav společnosti TecAlliance GmbH prostřednictvím katalogu autodílů, je ovšem zprostředkováno pouze určitému okruhu uživatelů a pouze na základě bonusových bodů ve smyslu podmínek účasti na bonusovém programu portálu, které jsou uvedeny v příloze těchto VOP. Budoucí zřízení dalších služeb portálu na základě bonusového programu a pozastavení již existujících služeb je vyhrazeno.

4. Při přihlášení musí uživatel kompletně a pravdivě uvést požadované údaje. Může se jednat o následující údaje: Název/firma uživatele, jméno a příjmení příslušné kontaktní osoby, aktuální adresa (ne poštovní přihrádka), platné telefonní a faxové číslo k umožnění rychlého vyjasnění některého aspektu smlouvy k zajištění účasti uživatele a e-mail, a v závislosti na okruhu uživatelů potvrzení o živnostenském oprávnění. Přihlášení právnické osoby nebo osobní společnosti je dovoleno pouze prostřednictvím fyzické osoby s oprávněním k zastupování. Během trvání dohody o využívání je uživatel povinen neustále aktualizovat údaje uvedené společnosti Schaeffler při přihlášení a v případě změny musí společnost Schaeffler neprodleně informovat e-mailem nebo samostatně změnit tyto údaje v rámci svého profilu na portálu REPXPERT.

Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo kdykoliv při přihlášení a po přihlášení příslušného uživatele vyžadovat dostačující doklad o požadovaných datech, např. v případě okruhu uživatelů z oblasti servis a prodejce dílů především doklad o oprávnění fyzické osoby k zastupování provozovatele nebo samostatné nebo závislé pobočky tohoto provozovatele a živnostenské oprávnění. Pokud nebude požadovaný doklad dodán nebo pokud vzniknou pochybnosti o správnosti údajů uživatele, může společnost Schaeffler registraci zrušit.

5. Při přihlašování zadá uživatel svou e-mailovou adresu a heslo. Na základě těchto údajů je mu dovolen přístup do oblasti portálu určené registrovaným uživatelům.

Uživatel se zavazuje udržovat heslo v tajnosti a používat je pouze k používání portálu pro registrované uživatel. Předání hesla třetím osobám je výslovně zakázáno.

Pokud se jedná o servisy, prodejce autodílů nebo vzdělávací zařízení, je uživatel odpovědný za dodržení této povinnosti zachování mlčenlivosti a pečlivého přístupu. Pokud bude heslo z libovolného důvodu známo třetím osobám, uživatel neprodleně změní heslo a neprodleně informuje e-mailem společnost Schaeffler.


§ 3 Předmět a rozsah využití portálu

1. Společnost Schaeffler poskytuje uživatelům nezávazně a bez nároku na úplnost určité informace ve veřejné části i v části pro registrované uživatele (viz § 1 těchto VOP).

2. Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo vázat využití jednotlivých oblastí, obsahu a služeb v části portálu pro registrované uživatele na další předpoklady z hlediska osoby uživatele, na další údaje o uživateli a na souhlas s dalšími obchodními podmínkami. Pokud se tyto výše uvedené změny týkají služeb společnosti Schaeffler, které jsou vázány výhradně na použití bodů z bonusového programu (viz § 2 č. 3 odstavec 2 těchto VOP), platí přiměřeně § 10 těchto VOP.

3. Společnost Schaeffler upozorňuje na skutečnost, že dostupnost a použití portálu je umožněno v rámci stavu moderní techniky s ohledem na provedení potřebné údržby a intervalů údržby. Dále je dostupnost portálu upravena v § 6 bod 2 těchto VOP.

4. Společnost Schaeffler upozorňuje na skutečnost, že obsah portálu představuje dílo chráněné autorským právem. Jakékoliv kopírování, změny, šíření nebo ukládání textů, částí textů, obrázků, fotografií a jiného obrazového materiálu nebo videí, které překračuje rámec obvyklého prohlížení tohoto obsahu uživatelem k osobním účelům, vyžaduje výslovný předchozí souhlas společnosti Schaeffler a příslušného partnera portálu společnosti Schaeffler.

5. Společnost Schaeffler upozorňuje na skutečnost, že obsah portálu obsahuje označení společností, produktů a jiná označení chráněná zákonem. Jakékoliv využití takového označení vyžaduje výslovný předchozí souhlas společnosti Schaeffler a příslušného vlastníka značky.

6. Společnost Schaeffler si navíc vyhrazuje všechna práva k duševnímu vlastnictví na portálu.


§ 4 Doba trvání dohody o využívání, výpověď a zablokování

1. Tato dohoda o využívání je uzavřena na dobu neurčitou.

2. Každá smluvní strana může uživatelský vztah kdykoliv řádně vypovědět s okamžitou účinností písemnou výpovědí na e-mailové adrese info@repxpert.cz nebo přímo prostřednictvím portálu REPXPERT. Právo na odstoupení tím zůstává nedotčeno.

3. Pokud některá ze stran vypoví dohodu o využívání, je společnost Schaeffler oprávněna zablokovat přístup uživatele do části portálu pro registrované uživatele v okamžiku účinnosti výpovědi. § 4 č. 4 těchto VOP zůstává nedotčen.

4. Na uživatelský vztah po výpovědi se vztahují tyto VOP i nadále. Pokud v případě výpovědi uživatelského vztahu a při účasti uživatele na bonusovém programu portálu zůstanou na uživatelském účtu zákazníka bonusové body, budou použita ustanovení o právních následcích ukončení bonusového programu (viz bod F podmínek účasti na bonusovém programu portálu).


§ 5 Zastavení činnosti portálu

Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost portálu a řádně vypovědět dohody o využívání s uživateli.


§ 6 Obsah/dostupnost

1. Společnost Schaeffler upozorňuje, že obsah uveřejněný na portálu byl vytvořen mimo jiné partnery portálu společnosti Schaeffler a dalšími třetími osobami. Společnost Schaeffler pečlivě vybrala partnery portálu a další třetí osoby, obsah portálu je pečlivě vybrán a sestaven partnery portálu a dalšími třetími osobami. Z důvodu množství a rozsahu a při zohlednění probíhajících aktualizací obsahu nemůže společnost Schaeffler kontrolovat všechny informace, dokumenty a data dodané partnery portálu společnosti Schaeffler. Společnost Schaeffler z tohoto důvodu neodpovídá za obsah ani za dostupnost nabídky služeb na portálu. To platí nezávisle na tom, zda nabídku služeb poskytla společnost Schaeffler nebo partner portálu.

Uživateli je známo, že nabídka služeb na portálu je pouze pomůckou při vyhledávání informací v segment automobilů a uživatele tato skutečnost nezbavuje povinnosti dodržovat náležitou péči.

2. Uživatel nemá nárok na permanentní dostupnost portálu. Za poruchy v oblasti dostupnosti portálu společnost Schaeffler především neodpovídá, pokud jejich příčina spočívá výhradně, případně podstatně mimo kontrolu společnosti Schaeffler a/anebo se jedná o případ vyšší moci, který výhradně a anebo podstatně zapříčinil poruchu a/ anebo které společnost Schaeffler nemůže nahradit.


§ 7 Zneužití hesla

Uživatel odpovídá za zneužití služeb portálu nebo jiných porušení práva v této souvislosti třetími osobami ve smyslu § 2 bod 5 těchto VOP, pokud je uživatel zavinil, především pak uživatelem zaviněné předání nebo oznámení hesla v rozporu s § 2 bod 5 těchto VOP.


§ 8 Odpovědnost

1. Pokud jsou informace, software nebo dokumentace poskytnuty zdarma, je vyloučena odpovědnost za faktické a právní vady informací, softwaru a dokumentace, především pak za jejich správnost, bezchybnost, neporušování ochranných a autorských práv třetích osob, úplnost a použitelnost s výjimkou hrubé nedbalosti, úmyslu nebo úmyslně podvodného jednání.

2. Informace na portálu mohou obsahovat specifikace nebo obecný popis technických možností výrobků, které nemusejí být v jednotlivých případech (např. z důvodu změny výrobku) vždy splněny. Požadované specifikace výrobků proto musejí být dohodnuty v jednotlivých případech při koupi.

3. Odpovědnost společnosti Schaeffler za faktické nebo právní vady se řídí dle ustanovení bodu 8.1 a 8.2 těchto VOP. Dále je vyloučena jakákoliv odpovědnost společnosti Schaeffler, pokud odpovědnost nevyplývá ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, anebo z důvodu hrubé nedbalosti, úmyslu, z důvodu újmy na zdraví a životě, z důvodu převzetí záruky kvality, z důvodu záměrného zamlčování vady nebo z důvodu podstatného porušení smluvních povinností. Náhrada škody z důvodu podstatného porušení smluvních povinností z nedbalosti je však omezena na škody, které je možné běžně ze smlouvy předvídat.

4. Společnost Schaeffler se snaží udržovat portál bez virů, nicméně společnost Schaeffler nemůže zaručit nepřítomnost virů. Před stažením informací, softwaru a dokumentace je uživatel povinen z důvodu vlastní ochrany a k zabránění šíření virů na portálu zajistit přiměřená bezpečnostní opatření a antivirový skener.

5. Změna pravidel pro důkazní břemeno není spojena s předchozími ustanoveními.

6. Pokud je na základě výše uvedených ustanovení vyloučena odpovědnost společnosti Schaeffler, platí tato skutečnost i ve prospěch jejích orgánů, pracovníků, zástupců a pomocníků společnosti Schaeffler a partnera portálu.


§ 9 Ochrana dat

S osobními údaji zjišťovanými o uživateli v souvislosti s registrací a využitím portálu nakládá společnost Schaeffler v souladu s legislativou o ochraně dat, která je k nahlédnutí na stránkách REPXPERT.

§ 10 Změny těchto všeobecných obchodních podmínek

1. Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit z důvodů podle tohoto § 10.

2. Upravené VOP budou uživateli zaslány e-mailem nejpozději dva týdny před tím, než vstoupí v platnost. Pokud uživatel nerozporuje platnost těchto nových všeobecných obchodních podmínek do dvou týdnů po doručení e-mailu písemně nebo zasláním e-mailu, jsou změněné všeobecné obchodní podmínky považovány za přijaté. Společnost Schaeffler zvlášť upozorní uživatele v e-mailu, který obsahuje změněné podmínky, na lhůtu a její význam.

Pokud uživatel nebude se změněnými VOP souhlasit, není další využití portálu možné. Uživatelský vztah je tím řádně vypovězen a končí v souladu s § 4 bod 2 VOP po čtyřech týdnech po podání námitky. Další následky ukončení jsou uvedeny v § 4 VOP.

§ 11 Uplatnění nároků

Všechny nároky, které vznikají s využitím portálu nebo těchto VOP, musejí být, pokud se nejedná o spotřebitele (uživatelský okruh fyzických osob), uplatněny do jednoho roku po jejich vzniku soudně, nebo budou vyloučeny.


§ 12 Závěrečná ustanovení

1. Dohoda o využití, tyto VOP a další vztahy mezi společností Schaeffler a uživatelem v souvislosti s portálem podléhají právu v sídle společnosti Schaeffler. Platnost obchodního práva UN (CISG) je vyloučena.

2. Ke sporům v souvislosti s touto dohodou o využívání a z těchto VOP nebo s využívání portálu jsou příslušné soudy v sídle společnosti Schaeffler, pokud se jedná o obchodníka, právnickou osobu podle veřejného práva nebo o veřejnoprávní zvláštní majetek, nebo pokud uživatel nemá sídlo nebo trvalý pobyt v zemi sídla společnosti Schaeffler.


Podmínky účasti na bonusovém programu portálu Schaeffler REPXPERT


Následující Podmínky účasti společnosti Schaeffler CZ, s.r.o., Průběžná 74a, Praha 10, Česká republika (dále „Schaeffler“) se uplatňují na právní vztah mezi společností Schaeffler a všemi fyzickými a právnickými osobami, které se jako Uživatelé účastní nezávazného a beznárokového bonusového programu („Podmínky účasti“), jenž společnost Schaeffler nabízí prostřednictvím internetu na webové stránce www.repxpert.cz (dále „Portál“). Podmínky účasti se týkají zejména získávání a uplatňování bonusových bodů, jakož i obecného fungování a postupů souvisejících s účastí na bonusovém programu v rámci Portálu. Tyto Podmínky účasti lze také zobrazit na stránkách Portálu. 
Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv na základě vlastního uvážení změnit. Nad rámec Podmínek účasti se mohou navíc v individuálních případech uplatnit zvláštní pravidla, zejména ve vztahu k objednávání a/nebo uplatňování odměn (například zvláštní podmínky užívání pro stahování obsahu).
Společnost Schaeffler si rovněž vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo i zcela zrušit samotný bonusový program.

A. Účast
1. Bonusového programu na Portálu se mohou účastnit výhradně registrovaní uživatelé Portálu z okruhu servisů podle článku 2 odstavce 1 VOP; bonusového programu se nemohou účastnit prodejci dílů z článku 2 odstavce 1 VOP, vzdělávací zařízení ani zaměstnanci partnerů portálu.

Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu nebo po dokončení rezervace požadovat po jednotlivých servisech, aby přiměřeně prokázali pravdivost uvedených údajů, tedy například prokázali oprávnění fyzické osoby jednat jako odpovědný zástupce servisu pro provozovanou živnosti nebo jako odpovědný zástupce nezávislé či závislé pobočky vykonávající příslušnou živnosti, jakož i příslušné živnostenské oprávnění. Pro případ, že servis příslušné údaje neprokáže nebo že vzniknou nějaké pochybnosti o správnosti informací předložených servisem, vyhrazuje si společnost Schaeffler právo registraci zrušit. Zrušením registrace zároveň zanikne i právo účasti na bonusovém programu. Pro podrobnosti viz články E a F těchto Podmínek účasti.

2. Účast na bonusovém programu začíná registrací uživatele v uživatelské skupině pro servisy v sekci Portálu určené pro registrované uživatele (viz článek 1 odstavec 2 Všeobecných podmínek pro užívání Portálu).
Každý uživatel získá vlastní účet v bonusovém programu automaticky při registraci v sekci Portálu určené pro registrované uživatele. Všechny bonusové body získané a zaregistrované uživatelem v bonusovém programu se přičtou na jeho účet.

3. Uživatel získá přístup k bonusovému programu a ke svému bonusovému účtu po své registraci na Portálu.
Uživatel se v souladu s článkem 2 odstavcem 6 Všeobecných podmínek pro používání Portálu zavazuje nesdělovat své heslo třetím stranám. Jestliže z libovolného důvodu na straně Uživatele dojde k prozrazení hesla třetí osobě, Uživatel je povinen bezodkladně heslo změnit a zároveň neprodleně o vzniklé situaci informovat společnost Schaeffler elektronickou poštou.

B. Bonusové body

1. Předmět
Základem bonusového programu jsou bonusové body, které se přičítají na bonusový účet Uživatele. Bonusové body lze uplatňovat pouze pro účely uvedené v těchto Podmínkách účasti. Bonusové body z jiných bonusových nebo dalších obdobných programů nelze přenášet a uplatňovat v tomto bonusovém programu ani je převádět na bonusové body podle těchto Podmínek účasti. Bonusové body nejsou převoditelné (na jiné uživatele či třetí strany) a nejsou směnitelné za hotovost.
Uživatel si může kdykoliv zkontrolovat zůstatek bonusových bodů na svém účtu ve svém uživatelském profilu v sekci Portálu pro registrované uživatele.

2. Získávání bonusových bodů
Uživatel může bonusové body získávat dvěma způsoby: (a) registrací bonusových kuponů nebo, (b) nákupem bonusových bodů (jsou-li k dispozici).

a. Registrace bonusových kupónů
Společnost Schaeffler a partneři portálu na základě vlastního uvážení připojují bonusové kupóny v digitální či fyzické podobě ke svým konkrétním výrobkům. Každý bonusový kupon má své konkrétní unikátní identifikační číslo.
Každý kupón odpovídá určitému počtu bonusových bodů v závislosti na ceně výrobku. Konkrétní počet bodů stanoví společnost Schaeffler nebo partner portálu na základě vlastního uvážení.
Zápisem kódu na bonusovém kuponu do pole „uplatnit bonusový kupon“ na Portálu („bonusové body“) se hodnota příslušných bodů přičte na bonusový účet uživatele.
Kuponový kód si může zaregistrovat pouze servis, který příslušné výrobky zakoupil.
Na každém bonusovém kuponu je uvedeno datum, do kdy lze kupon uplatnit. Jestliže uživatel nezaregistruje příslušné body do uvedeného data, body bez náhrady vyprší k datu uvedenému na kuponu. 

b. Nákup bonusových bodů
Uživatelé si mohou body v bonusovém programu prostřednictvím Portálu také zakoupit za příslušný finanční obnos. Bonusové body lze nakupovat pouze v množství uvedeném na Portálu. Uvedené částky představují čistou cenu; případné dodatečné daně či poplatky půjdou k tíži Uživatele. Jakmile si Uživatel vybere požadovaný počet bodů, systém v následujícím kroku Uživateli nabídne shrnutí objednávky, načež si Uživatel může zvolit, zdali konečnou částku potvrdí, či případně se ji může rozhodnout ještě upravit (tlačítko „upravit“). Potvrzení o úspěšně dokončeném nákupu se Uživateli zobrazí online a zároveň systém Uživateli vystaví na zakoupené bonusové body příslušnou fakturu, kterou si může předem v elektronické podobě stáhnout.
Uživatel za zakoupené bonusové body může zaplatit jedním ze způsobů, které dle svého uvážení v Portálu nabídne společnost Schaeffler.
Uživatel je povinen zajistit, aby měl na svém účtu dostatečný objem prostředků. Jestliže banka Uživatele zamítne provést platbu formou přímého inkasa, je Uživatel povinen nahradit společnosti Schaeffler všechny související náklady a výdaje vyjma případů, kdy zamítnutí platby není z důvodů na straně Uživatele. V případě platby kreditní či debetní platbou se navíc uplatní následující ustanovení. 
Jestliže úhrada probíhá prostřednictvím kreditní či debetní karty, částka z karty se strhává bezodkladně po provedení platby. Ukáže-li se, že použitá karta je neplatná, transakce se ruší a případné bonusové body se z bonusového účtu Uživatele odstraní. Nejsou-li uživatelské údaje potřebné pro provedení transakce úplné nebo přesné, transakce se také zruší a částka se z karty nestrhává.
Nákup bonusových bodů prostřednictvím kreditní či debetní karty lze uskutečnit prostřednictvím políčka, na kterém Uživatel vybere konkrétní počet bodů, které si chce zakoupit. Údaje potřebné k platbě si vyžádá přímo společnost Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg (dále „Heidelpay“); společnost Schaeffler k těmto údajům nemá přístup. Strhnutí částky z kreditní či debetní karty provádí společnost Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, R.C.S. Luxembourg B 144133, info@hso-services.com, kterou zastupují jednatelé (Geschäftsführer): Dipl. Vw. Mirko Hüllemann a Heiko Strauss. Uskutečněním online nákupu bonusových bodů Uživatele tudíž opravňuje společnost Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l. ke strhnutí příslušné částky odpovídající ceně bonusových bodů.

3. Uplatňování bonusových bodů
Každý servis může své bonusové body uplatnit postupem uvedeným níže. Podmínkou pro uplatnění nároku na odměnu je dostatečný zůstatek bonusových bodů, který svou výši pokryje hodnotu zvolené odměny a zároveň dostupnost takové odměny.
Servis si může vybrat z následujících možností; společnost Schaeffler si vyhrazuje právo nabízené odměny změnit.

a. Pořízení obsahu za bonusové body
Servis může uplatnit bonusové body k úhradě obsahu Portálu, který je v souladu s článkem 2 odstavcem 3 Všeobecných podmínek pro používání Portálu dostupný pouze za úhradu. Týká se to zejména nabídky společnosti TecAlliance, které je součástí bonusového programu.
Počet bonusových bodů potřebný k zakoupení obsahu dostupného za úhradu se zobrazí společně s obsahem nabízeným na Portálu. Bonusové body uplatnitelné pro konkrétní položky placeného obsahu se odečtou z bonusového účtu servisu prostřednictvím jednoduchého potvrzení („platba kliknutím“).
Vedle těchto Podmínek účasti se na používání obsahu pořizovaného prostřednictvím bonusových bodů mohou uplatnit také další podmínky uvedené na Portálu. 

b. Pořízení zboží a služeb za bonusové body
Servis může uplatnit body ze svého bonusového účtu také na pořízení školení, zboží či služeb nabízených a dostupných v příslušné sekci Portálu. Každému druhu zboží či služeb bude v Portálu přiřazena odpovídající hodnota v bonusových bodech.
Pro nákup zboží a služeb za bonusové body se nad rámec těchto Podmínek účasti mohou uplatnit také další případné podmínky uvedené na Portálu.

c. Další odměny
Další odměny a podmínky a možnosti, za kterých je možné odměny získat, budou zveřejněny na Portálu podle jejich dostupnosti.

4. Podmínky pro získání odměny
Podléhá-li získání odměny v okamžiku objednávky zvláštním podmínkám uvedeným na Portálu nebo odkazem na ně, v případě sporu mají tyto zvláštní podmínky přednost před těmito Podmínkami účasti.


C. Porušení Podmínek účasti a zneužití bonusových bodů

1. Bonusové body nelze prodávat, převádět či jakkoliv jinak postupovat na třetí strany bez výslovného souhlasu společnosti Schaeffler. Obdobně není dovoleno ani žádné zprostředkování či obstarávání prodeje či nákupu bonusových bodů ani předkládání neoprávněných nároků na odměny.

2. V případě porušení podmínek podle odstavce 1 výše nebo v případě porušení jakýkoliv dalších ustanovení Podmínek účasti nebo zneužití bonusových bodů, za nějž servis odpovídá, si společnost Schaeffler vyhrazuje právo (i) požadovat vrácení objednaných a doručených odměn, (ii) požadovat finanční náhradu za využití obsahu pořízeného za bonusové body; v případě obsahu nabízeného společnosti TecAlliance GmBH bude výše náhrady vycházet z platného ceníku společnosti, a právo (iii) odmítnout uznání nároku na odměnu.

3. Tato ustanovení nemají vliv na žádná další práva nebo jiné prostředky náhrady uplatnitelné vůči servisu, včetně práva na náhradu škody.


D. Zánik platnosti bonusových bodů

1. Body přičtené na bonusovém účtu servisu vyprší bez náhrady, jestliže na bonusovém účtu servisu neproběhnou v období jednoho roku žádné transakce, tedy nedojde k zápisu žádného bonusového kuponu a/nebo nedojde k uplatnění žádné odměny.

2. Společnost Schaeffler se zavazuje informovat Uživatele elektronickou poštou o vypršení platnosti bonusových bodů bez náhrady šest týdnů a jeden týden předem.


E. Ukončení účasti, zablokování Uživatele, vyloučení z účasti

Účast servisu v bonusovém programu zanikne spolu s ukončením uživatelského vztahu mezi společností Schaeffler a servisem v sekci Portálu pro registrované uživatele. Ustanovení článku 4 VOP se uplatní obdobně.

F. Platnost bonusových bodů v případě ukončení

1.  Ukončí-li servis uživatelský vztah se společností Schaeffler v sekci Portálu určené pro registrované uživatele řádnou výpovědí, zůstatek bonusových bodů, který se nachází na účtu servisu, od okamžiku účinnosti výpovědí není nadále možné uplatnit. Tyto bonusové body tudíž k takovému okamžiku pozbydou své platnosti, neskončí-li jejich platnost dříve v souladu s jinými ustanoveními těchto Podmínek účasti (zejména článkem D Podmínek). 

2. Jestliže společnost Schaeffler ukončí výpovědí uživatelský vztah se servisem ve vztahu k sekci Portálu určené pro registrované uživatele, uplatní se obdobně ustanovení článku F odstavce 1 těchto Podmínek účasti s tím, že servis je oprávněn uplatnit své body na bonusovém účtu v průběhu dodatečné doby v délce tří měsíců od data účinnosti výpovědi. Dodatečná doba k uplatnění bonusových bodů skončí ještě před uplynutím tří měsíců, jestliže servis tyto své zbývající bonusové body uplatní dříve, nebo jestliže před koncem této dodatečné tříměsíční doby servis požádá o výmaz údajů potřebných pro uplatnění bonusových bodů.

3. V případě oprávněného odstoupení ze strany společnosti Schaeffler zanikají všechny zbývající body servisu na bonusovém účtu bez náhrady okamžikem doručení oznámení o odstoupení. Společnost Schaeffler je oprávněna odstoupit zejména v případě závažného porušení těchto Podmínek účasti ze strany servisu.

G. Odpovědnost

1. Vylučuje se jakákoliv odpovědnost za škody způsobené vadami, nebo za právní vady informací,  softwaru nebo dokumentace, které jsou dostupné na Portálu zdarma nebo výměnou za uplatněné bonusové body ve vztahu k jejich úplnosti, přesnosti, bezvadnosti, nebo ve vztahu k neexistenci práv duševního vlastnictví třetích stran případně jejich použitelnosti, vyjma případů hrubé nedbalosti, úmyslného zavinění nebo podvodu.

2. Informace uvedené na Portálu mohou obsahovat technické specifikace nebo obecné popisy technických možností výrobků, které se mohou v jednotlivých případech lišit (například v důsledku změny výrobku). Na požadovaných vlastnostech výrobků se tudíž smluvní strany domluví individuálně až v okamžiku koupě.

3. Odpovědnost společnosti Schaeffler za faktické či právní vady se řídí ustanoveními článku G odstavce 1 a 2 těchto Podmínek. Je vyloučena jakákoliv odpovědnost společnosti Schaeffler, která nevyplývá povinně ze zákona, jako například z (německého) Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem, nebo nevznikla úmyslným zaviněním či hrubou nedbalostí, nebo nemá za následek jinou nemajetkovou újmu v důsledku výslovné záruky ohledně jakosti, úmyslného zatajení vady nebo porušení podstatné smluvní podmínky. Jakákoliv náhrada škody za porušení podstatné smluvní podmínky v důsledku prosté nedbalosti je omezena na případnou předvídatelnou škodu způsobenou porušením smlouvy.

4. Společnost Schaeffler se zavazuje usilovat udržovat Portál bez počítačových virů, nicméně zároveň nemůže v tomto směru poskytovat žádné záruky. Uživatel je povinen před stahováním jakýkoliv informací, softwaru či dokumentů provést potřebná bezpečnostní opatření za účelem vlastní ochrany i za účelem prevence zavirování Portálu, zejména používat antivirový software. 

5. Výše uvedená ustanovení nepředstavují přenesení důkazního břemene.

6. Výše uvedená ustanovení, která vylučují nebo omezují odpovědnost společnost Schaeffler se ve stejném rozsahu uplatní také v prospěch zaměstnanců, zástupců, subdodavatelů a zmocněnců společnosti Schaeffler.

7. Uživatel odpovídá za vyřešení jakýkoliv případných daňových záležitostí souvisejících s bonusovými body. Jakékoliv vracení daní či poplatků ze strany  společnosti Schaeffler je tímto vyloučeno.

H. Bezpečnost  osobních údajů
Společnost Schaeffler se zavazuje s osobními údaji Uživatele vyžádanými, určenými či získanými v souvislosti nebo v průběhu vedení a zpracovávání bonusového programu nakládat v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními o bezpečnosti osobních údajů; podrobnosti o těchto předpisech jsou k dispozici na webové stránce portálu REPXPERT.


I. Změny a doplnění Podmínek účasti

1. Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, doplnit či změnit tyto Podmínky účasti v souladu s tímto článkem I i bez udání důvodu.

2. Společnost Schaeffler zašle servisu upravené Podmínky účasti elektronickou poštou nejméně s dvoutýdenním předstihem. Jestliže servis do dvou týdnů od doručení zprávy nepodá vůči upraveným Podmínkám účasti do dvou týdnů od doručení písemnou stížnost (poštou či e-mailem), má se za to, že servis upravené Podmínky účasti přijal. Společnost Schaeffler se zavazuje ve svém e-mailu výslovně informovat servis o stanovené lhůtě a jejím významu.
Jestliže servis vůči upraveným Podmínkám účasti podá námitku, je jeho další účast v bonusovém programu vyloučena a dojde k ukončení uživatelského vztahu mezi společností Schaeffler a servisem ve vztahu k bonusovém programu, přičemž se zároveň uplatní ustanovení článku F (Platnost bonusových bodů v případě ukončení).  


J. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Podmínky účasti, jakož i všechna další práva a povinnosti společnosti Schaeffler a servisu vyplývající z vedení nebo zpracovávání bonusového programu nebo v souvislosti s ním se řídí hmotným právem sídla společnosti Schaeffler. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jsou tímto vyloučena.

2. Případné spory vyplývajících z bonusového programu, jeho provádění a zpracovávání nebo v souvislosti s ním s konečnou platností rozhodnou příslušné soudy pro sídlo společnosti Schaeffler.