Všeobecné obchodní podmínky použití portálu Schaeffler REPXPERT

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Schaeffler CZ, s.r.o., Průběžná 74a, Praha 10, Česká republika (dále jen: „Schaeffler“) upravují právní poměr (dále jen „uživatelský vztah“) mezi společností Schaeffler a soukromými a právnickými osobami a osobními společnostmi, které využívají služby v rámci nabídky společnosti Schaeffler na internetu na doméně www.repxpert.cz (dále jen: „uživatelé“).

Žádáme uživatele, aby si pozorně přečetl VOP dříve, než začne portál používat. Používáním portálu vyjadřuje uživatel svůj souhlas s platností těchto VOP, který je dokumentován stisknutím tlačítka „Přečetl(a) jsem si podmínky použití systému REPXPERT a souhlasím s nimi.“ v rámci procesu registrace. Uživatel tímto vyjadřuje souhlas s platností VOP společnosti Schaeffler v rámci uživatelského vztahu mezi uživatelem a společností Schaeffler při využití portálu Schaeffler REPXPERT, respektive služeb dostupných na webové stránce www.repxpert.cz. VOP budou dostupné na webové stránce www.repxpert.cz .

§ 1 Portál Schaeffler REPXPERT

1. Portál Schaeffler REPXPERT Portal na doméně www.repxpert.cz (dále jen „Portál“) je sestavená a provozovaná internetová nabídka společnosti Schaeffler, která, v závislosti na příslušném okruhu uživatelů, umožňuje přihlášenému uživateli přístup k základním a podrobnějším informacím technického a provozně ekonomického rázu a k dalším nabídkám služeb. Portál zprostředkovává uživateli portálu v závislosti na příslušném okruhu uživatelů mimo jiné informace poskytnuté třetími společnostmi (dále jen „partneři portálu“) se specifickým odborným zaměřením nebo tématy. V této souvislosti jsou přihlášenému uživateli prostřednictvím nabídky služeb portálu mimo jiné poskytovány aktuální základní informace, specifické informace o výrobcích, nápovědy k provedení diagnostiky a pokyny k provedení oprav, je zde zprostředkován přístup ke katalogům autodílů TecAlliance GmbH, je poskytnut přístup k technické dokumentaci, jako jsou například návody k instalaci, pracovní doba a plány inspekcí všech na trhu běžných typů vozidel a další odborné informace a jiné pomůcky ke každodenní pracovní činnosti v autoservisu, a také nabídka členství v některé komunitě online („nabídka služeb“).

2. Nabídka služeb a webshop jsou příslušnému uživateli přístupné po příslušném přihlášení do portálu na internetu v tzv. „části pro registrované uživatele“. Konkrétní rozsah nabídky služeb může být rozdílný v závislosti na okruhu uživatelů a společnost Schaeffler jej může kdykoliv doplnit nebo omezit. Uživatel nemá žádný nárok na zachování jednotlivých služeb.

§ 2 Oprávnění k používání a přihlášení

1. Uživatelé portálu musejí při přihlašování uvést, ke kterému okruhu uživatelů patří (např. servis (vč. minimálního prodeje koncovým spotřebitelům), prodejci součástí (nákup a prodej za účelem zisku bez servisu, dále jen prodejci součástí), soukromá osoba, vzdělávací zařízení, zaměstnanci LuK / INA / FAG / RUVILLE) a tuto skutečnost musejí potvrdit na základě požadovaných informací. Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo zamítnout přihlášení nebo zkontrolovat a změnit přiřazení k okruhu uživatelů. Společnost Schaeffler si dále vyhrazuje právo měnit počet a označení okruhu uživatelů.

2. Využívání služeb a obsahu portálu předpokládá registraci na portálu. Přihlášení k používání oblasti portálu s přístupem registrovaných členů může být provedeno výhradně přes internet.

Registrací je mezi uživatelem a společností Schaeffler uzavřena dohoda o využívání nabídky služeb portálu na základě těchto VOP („dohoda o využívání“).

3. Využívání nabídky služeb portálu je zásadně bezplatné. Přístup do jednotlivých částí portálu, především pak ke katalogu autodílů nebo k návodům k provedení oprav společnosti TecAlliance GmbH prostřednictvím katalogu autodílů je ovšem zprostředkováno pouze určitému okruhu uživatelů a pouze na základě bonusových bodů ve smyslu podmínek účasti na bonusovém programu portálu, které jsou uvedeny v příloze těchto VOP. Budoucí zřízení dalších služeb portálu na základě bonusového programu a pozastavení již existujících služeb je vyhrazeno.

4. Při přihlášení musí uživatel kompletně a pravdivě uvést požadované údaje. Může se jednat o následující údaje: Název/firma uživatele, jméno a příjmení příslušné kontaktní osoby, aktuální adresa (ne poštovní přihrádka), platné telefonní a faxové číslo k umožnění rychlého vyjasnění některého aspektu smlouvy k zajištění účasti uživatele a e-mail, a v závislosti na okruhu uživatelů potvrzení o živnostenském oprávnění. Přihlášení právnické osoby nebo osobní společnosti je dovoleno pouze prostřednictvím fyzické osoby s oprávněním k zastupování. Během trvání dohody o využívání je uživatel povinen neustále aktualizovat údaje uvedené společnosti Schaeffler při přihlášení a v případě změny musí společnost Schaeffler neprodleně informovat e-mailem.

Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo kdykoliv při přihlášení a po přihlášení příslušného uživatele vyžadovat dostačující doklad o požadovaných datech, např. v případě okruhu uživatelů z oblasti servis a prodejce dílů především doklad o oprávnění fyzické osoby k zastupování provozovatele nebo samostatné nebo závislé pobočky tohoto provozovatele a živnostenské oprávnění. Pokud nebude požadovaný doklad dodán nebo pokud vzniknou pochybnosti o správnosti údajů uživatele, může společnost Schaeffler registraci zrušit.

5. Při přihlašování zadá uživatel uživatelské jméno a heslo. Na základě těchto údajů je mu dovolen přístup do oblasti portálu určené registrovaným uživatelům.

Uživatel se zavazuje udržovat heslo v tajnosti a používat je pouze k používání portálu pro registrované uživatel. Předání hesla třetím osobám je výslovně zakázáno.

Pokud se jedná o servisy, prodejce autodílů nebo vzdělávací zařízení, je uživatel odpovědný za dodržení této povinnosti zachování mlčenlivosti a pečlivého přístupu. Pokud bude heslo z libovolného důvodu známo třetím osobám, uživatel neprodleně změní heslo a neprodleně informuje e-mailem společnost Schaeffler.

§ 3 Předmět a rozsah využití portálu

1. Společnost Schaeffler poskytuje uživatelům nezávazně a bez nároku na úplnost určité informace ve veřejné části i v části pro registrované uživatele (viz § 1 těchto VOP).

2. Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo vázat využití jednotlivých oblastí, obsahu a služeb v části portálu pro registrované uživatele na další předpoklady z hlediska osoby uživatele, na další údaje o uživateli a na souhlas s dalšími obchodními podmínkami. Pokud se tyto výše uvedené změny týkají služeb společnosti Schaeffler, které jsou vázány výhradně na použití bodů z bonusového programu (viz § 2 č. 3 odstavec 2 těchto VOP), platí přiměřeně § 10 těchto VOP.

3. Společnost Schaeffler upozorňuje na skutečnost, že dostupnost a použití portálu je umožněno v rámci stavu moderní techniky s ohledem na provedení potřebné údržby a intervalů údržby. Dále je dostupnost portálu upravena v § 6 bod 2 těchto VOP.

4. Společnost Schaeffler upozorňuje na skutečnost, že obsah portálu představuje dílo chráněné autorským právem. Jakékoliv kopírování, změny, šíření nebo ukládání textů, částí textů, obrázků, fotografií a jiného obrazového materiálu, které je nad rámec obvyklého prohlížení tohoto obsahu uživatelem k osobním účelům, vyžaduje výslovný předchozí souhlas společnosti Schaeffler a příslušného partnera portálu společnosti Schaeffler.

5. Společnost Schaeffler upozorňuje na skutečnost, že obsah portálu obsahuje označení společností, produktů a jiná označení chráněná zákonem. Jakékoliv využití takového označení vyžaduje výslovný předchozí souhlas společnosti Schaeffler a příslušného vlastníka značky.

6. Společnost Schaeffler si navíc vyhrazuje všechna práva k duševnímu vlastnictví na portálu.

§ 4 Doba trvání dohody o využívání, výpověď a zablokování

1. Tato dohoda o využívání je uzavřena na dobu neurčitou.

2. Každá smluvní strana může uživatelský vztah kdykoliv řádně vypovědět ve 4týdenní lhůtě písemnou formou. Právo na mimořádnou výpověď tím zůstává nedotčeno.

3. Pokud některá ze stran vypoví dohodu o využívání, je společnost Schaeffler oprávněna zablokovat přístup uživatele do části portálu pro registrované uživatele v okamžiku účinnosti výpovědi. § 4 č. 4 těchto VOP zůstává nedotčen.

4. Na uživatelský vztah po výpovědi se vztahují tyto VOP i nadále. Pokud v případě výpovědi uživatelského vztahu a při účasti uživatele na bonusovém programu portálu zůstanou na uživatelském účtu zákazníka bonusové body, budou použita ustanovení o právních následcích ukončení bonusového programu (viz bod F podmínek účasti na bonusovém programu portálu).

§ 5 Zastavení činnosti portálu

Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost portálu a řádně vypovědět dohody o využívání s uživateli.

§ 6 Obsah/dostupnost

1. Společnost Schaeffler upozorňuje, že obsah uveřejněný na portálu byl vytvořen mimo jiné partnery portálu společnosti Schaeffler a dalšími třetími osobami. Společnost Schaeffler pečlivě vybrala partnery portálu a další třetí osoby, obsah portálu je pečlivě vybrán a sestaven partnery portálu a dalšími třetími osobami. Z důvodu množství a rozsahu a při zohlednění probíhajících aktualizací obsahu nemůže společnost Schaeffler kontrolovat všechny informace, dokumenty a data dodané partnery portálu společnosti Schaeffler. Společnost Schaeffler z tohoto důvodu neodpovídá za obsah ani za dostupnost nabídky služeb na portálu. To platí nezávisle na tom, zda nabídku služeb poskytla společnost Schaeffler nebo partner portálu.

Uživateli je známo, že nabídka služeb na portálu je pouze pomůckou při vyhledávání informací v segment automobilů a uživatele tato skutečnost nezbavuje povinnosti dodržovat náležitou péči.

2. Uživatel nemá nárok na permanentní dostupnost portálu. Za poruchy v oblasti dostupnosti portálu společnost Schaeffler především neodpovídá, pokud jejich příčina spočívá výhradně, případně podstatně mimo kontrolu společnosti Schaeffler a/anebo se jedná o případ vyšší moci, který výhradně a anebo podstatně zapříčinil poruchu a/ anebo které společnost Schaeffler nemůže nahradit.

§ 7 Zneužití hesla

Uživatel odpovídá za zneužití služeb portálu nebo jiných porušení práva v této souvislosti třetími osobami ve smyslu § 2 bod 5 těchto VOP, pokud je uživatel zavinil, především pak uživatelem zaviněné předání nebo oznámení hesla v rozporu s § 2 bod 5 těchto VOP.

§ 8 Odpovědnost

1. Pokud jsou informace, software nebo dokumentace poskytnuty zdarma, je vyloučena odpovědnost za faktické a právní vady informací, softwaru a dokumentace, především pak za jejich správnost, bezchybnost, neporušování ochranných a autorských práv třetích osob, úplnost a použitelnost s výjimkou hrubé nedbalosti, úmyslu nebo úmyslně podvodného jednání.

2. Informace na portálu mohou obsahovat specifikace nebo obecný popis technických možností výrobků, které nemusejí být v jednotlivých případech (např. z důvodu změny výrobku) vždy splněny. Požadované specifikace výrobků proto musejí být dohodnuty v jednotlivých případech při koupi.

3. Odpovědnost společnosti Schaeffler za faktické nebo právní vady se řídí dle ustanovení bodu 8.1 a 8.2 těchto VOP. Dále je vyloučena jakákoliv odpovědnost společnosti Schaeffler, pokud odpovědnost nevyplývá ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, anebo z důvodu hrubé nedbalosti, úmyslu, z důvodu újmy na zdraví a životě, z důvodu převzetí záruky kvality, z důvodu záměrného zamlčování vady nebo z důvodu podstatného porušení smluvních povinností. Náhrada škody z důvodu podstatného porušení smluvních povinností z nedbalosti je však omezena na škody, které je možné běžně ze smlouvy předvídat.

4. Společnost Schaeffler se snaží udržovat portál bez virů, nicméně společnost Schaeffler nemůže zaručit nepřítomnost virů. Před stažením informací, softwaru a dokumentace je uživatel povinen z důvodu vlastní ochrany a k zabránění šíření virů na portálu zajistit přiměřená bezpečnostní opatření a antivirový skener.

5. Změna pravidel pro důkazní břemeno není spojena s předchozími ustanoveními.

6. Pokud je na základě výše uvedených ustanovení vyloučena odpovědnost společnosti Schaeffler, platí tato skutečnost i ve prospěch jejích orgánů, pracovníků, zástupců a pomocníků společnosti Schaeffler.

§ 9 Ochrana dat

S osobními údaji zjišťovanými o uživateli v souvislosti s registrací a využitím portálu nakládá společnost Schaeffler v souladu s legislativou o ochraně dat, která je k nahlédnutí na stránkách společnosti Schaeffler.

Viz prohlášení o ochraně dat 

§ 10 Změny těchto všeobecných obchodních podmínek

1. Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit z důvodů podle tohoto § 10.

2. Upravené VOP budou uživateli zaslány e-mailem nejpozději dva týdny před tím, než vstoupí v platnost. Pokud uživatel nerozporuje platnost těchto nových všeobecných obchodních podmínek do dvou týdnů po doručení e-mailu písemně nebo zasláním e-mailu, jsou změněné všeobecné obchodní podmínky považovány za přijaté. Společnost Schaeffler zvlášť upozorní uživatele v e-mailu, který obsahuje změněné podmínky, na lhůtu a její význam.

Pokud uživatel nebude se změněnými VOP souhlasit, není další využití portálu možné. Uživatelský vztah je tím řádně vypovězen a končí v souladu s § 4 bod 2 VOP po čtyřech týdnech po podání námitky. Další následky ukončení jsou uvedeny v § 4 VOP.

§ 11 Uplatnění nároků

Všechny nároky, které vznikají s využitím portálu nebo těchto VOP, musejí být, pokud se nejedná o spotřebitele (uživatelský okruh fyzických osob), uplatněny do jednoho roku po jejich vzniku soudně, nebo budou vyloučeny.

§ 12 Závěrečná ustanovení

1. Dohoda o využití, tyto VOP a další vztahy mezi společností Schaeffler a uživatelem v souvislosti s portálem podléhají právu v sídle společnosti Schaeffler. Platnost obchodního práva UN (CISG) je vyloučena.

2. Ke sporům v souvislosti s touto dohodou o využívání a z těchto VOP nebo s využívání portálu jsou příslušné soudy v sídle společnosti Schaeffler, pokud se jedná o obchodníka, právnickou osobu podle veřejného práva nebo o veřejnoprávní zvláštní majetek, nebo pokud uživatel nemá sídlo nebo trvalý pobyt v zemi sídla společnosti Schaeffler.