Prohlášení o ochraně dat

Těší nás Váš zájem o skupinu Schaeffler (Schaeffler AG a přidružené osoby) a naše výrobky. Ochrana Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány v rámci naší nabídky online, je pro nás velice důležitá. Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými platnými zákonnými předpisy. 


I.     Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

1.     Rozsah a účely zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje v zásadě získáváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný pro zajištění funkční webové stránky a pro zveřejnění jejího obsahu a nabízení našich služeb na této webové stránce. Vaše osobní údaje obdržíme a používáme pouze na základě Vašeho souhlasu. Na toto ujednání se však vztahují výjimky platné pro případ, kdy je zpracování osobních údajů povoleno ze zákonem stanovených důvodů. 

2.     Právní důvody pro zpracování osobních údajů 

Povinnost zpracovávat Vaše osobních údaje vychází z Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušných zákonů o ochraně osobních údajů platných v jednotlivých zemích.  

Pokud jste vyjádřil(a) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je právní důvod pro zpracování osobních údajů stanoven čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.  Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Ovšem mějte na vědomí, že takové odvolání souhlasu má právní účinky pouze s účinkem do budoucna.   

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje v kontextu plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je i Vaše osoba, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaší žádost je stanovena čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účely zpracování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými smluvními dokumenty a předmětem smlouvy. 
Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, je právní důvod pro zpracování osobních údajů stanoven čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

Pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů skupiny Schaeffler nebo třetí strany (např. podat žaloby či je obhajovat; zajistit IT zabezpečení; předejít trestním činům; vykonávat obchodní činnost a dále vyvíjet služba a výrobky) a pokud před těmito zájmy nemají přednost zájmy, základní práva a svoboda Vaší osoby, jakožto subjektu údajů, je právní důvod pro zpracování osobních údajů stanoven čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  

3.     Doba uchovávání osobních údajů a jejich výmaz 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění konkrétního účelu. Dále může dojít k uchovávání osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unii nebo členského státu či v souladu se zákonnou povinností či ostatními ustanoveními, které se na správce vztahují. Nebude-li nadále třeba takové osobní údaje uchovávat nebo dojde-li k uplynutí doby uchovávání osobních údajů stanovené výše uvedenými zákony, dojde k výmazu Vašich osobních údajů. 

4.    Přístup k osobních údajům v rámci skupiny Schaeffler a ze strany třetích osob 
 
V rámci skupiny Schaeffler získávají přístup k Vašim osobním údajů takové osoby, které takový přístup potřebují na základě tzv. „privilegium nejnižšího stupně“ (postoupení uživatelských práv v nejnižším možném rozsahu) a na základě tzv. principu „need-to-know“ (pouze pokud je znalost takových osobních dat nezbytná). 

Třetím osobám mimo skupinu Schaeffler jsme oprávněni osobní údaje předat pouze, pokud je to nezbytně nutné, stanoveno zákonem, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud se některý oprávněný zpracovatel osobních údajů zavázal plnit povinnosti GDPR a ostatních příslušných zákonů o ochraně osobních údajů platných v jednotlivých zemích.

Za těchto podmínek mohou být příjemci osobních údajů tyto osoby: kompetentní interní specializované oddělení a případní externí poskytovatelé služeb. 

5.    Převod osobních údajů do třetích zemí či do mezinárodní organizace 

Případné předání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii / EHP (tzv. třetích zemí) bude prováděno pouze, pokud to bude nezbytně nutné či stanoveno zákonem, pokud s tím vyjádříte výslovný souhlas nebo pokud to bude v rámci zpracovávání osobních údajů ze strany zpracovatele osobních údajů. Pokud je třeba požádat o služby poskytovatelů ze třetích zemí, jsou tito poskytovatelé povinni se vedle písemných pokynů řídit i standardy a zákony upravujícími ochranu osobních údajů v Evropské unii tím, že vyjádří souhlas se standardními ustanoveními platnými v Evropské unii. 

6.    IT zabezpečení a odkazy na webové stránky třetích osob 

Skupina Schaeffler zavedla veškerá technická a organizační opatření nezbytná pro ochranu Vašich osobních údajů, které spravujeme, proti náhodnému nebo úmyslnému zničení, zacházení, ztrátě nebo neoprávněnému zpřístupnění. Tyto záruky ochrany jsou neustále vyvíjeny v souladu s příslušnými novými technickými možnostmi. 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů služeb. Naše směrnice upravující ochranu osobních údajů se na tyto webové stránky nevztahují. 

7.    Povinnost poskytnout osobní údaje 

Při uzavírání smlouvy musíte poskytnou osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro uzavření, plnění a ukončení smlouvy a pro plnění povinnosti z nich vyplývající, nebo které má společnost Schaeffler povinnost obdržet na základě zákonných ustanovení. Bez poskytnutí těchto osobních údaje nelze se společností Schaeffler uzavřít žádnou smlouvu. 

V případě, že Vám na webové stránce, kterou můžete kdykoli používat, poskytneme nabídky a služby, nevztahuje se na Vás povinnost poskytnout nám Vaše osobní údaje. Ovšem bez poskytnutí Vašich osobních údajů nejste oprávněni využívat našich služeb a nabídek. 

8.    “Profilování” a automatizované individuální rozhodování 

Možnosti rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování dle čl. 22 GDPR nevyužíváme. Společnost Schaeffler v zásadě nepoužívá ani „profilování“. Pokud bychom takových možností využili v některých konkrétních případech, budeme Vás o této skutečnosti informovat zvlášť, je-li takové oznámení požadováno ze zákona a je-li třeba Váš předchozí souhlas.  

9.    Zdroje Vašich osobních údajů 

Pracujeme s osobními údaji, které jsme od Vás získali. 


II.     Zpracování údajů související s provozováním webové stránky a vytvoření souborů „log files“  

Pokud navštívíte naší webovou stránku, naše webové servery automaticky získají a uloží název Vašeho poskytovatele internetových služeb, Vaší IP adresu, údaje o webové stránce, ze které jste nás navštívili, údaje o webových stránkách, které jste na naší webové stránce navštívili, a datum a délku takové návštěvy. Tyto údaje se pak uloží v našem systému v souborech nazvaných „log files“. Ovšem IP adresa se použije pouze v rozsahu nezbytně nutném pro technické účely a pouze ve formě zkratky, tzn. její použití je anonymní. Z tohoto důvodu není možné přiřadit IP adresu k danému uživateli. Tyto údaje nejsou součástí osobních údajů. 
  
Právní důvod zpracování Vašich osobních údaje je stanoven čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Dočasné uložení IP adresy ve formě zkratky v našich systémech je třeba z technických důvodů za účelem zobrazení webové stránky na Vašem koncovém zařízení. Uložení dat do souborů „log files“ se provádí za účelem zajištění funkčnosti webové stránky. V této souvislosti nejsou údaje předmětem analýzy pro marketingové účely. V souvislosti s výše uvedenými účely je tedy náš oprávněný zájem uveden v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Získání takových údajů souvisejících s provozováním webové stránky a uložení těchto údajů do souborů tzv. „log files“ je nezbytně nutné pro účely provozování webové stránky. Z tohoto důvodu není možné, abyste jako uživatel nesouhlasil s takovým zpracováním údajů. 


III.     Zpracovávání osobních údajů v souvislosti se službami nabízenými na webové stránce 

Na naší webové stránce jsou nabízeny služby, v jejichž souvislosti požadujeme zaslání Vašich osobních údajů. V této souvislosti je takové poskytnutí osobních údajů z Vaší strany volitelné.    

1.    Objednávání publikací 

Publikace nabízené na této webové stránce si můžete u nás objednat. Při odesílání objednávky jste povinni do příslušných políček vyplnit Váš titul, křestní jméno, příjmení, firmu společnosti, ulici, PSČ, město, zemi, emailovou adresu a telefonní číslo. Tyto Vaše osobní údaje uložíme a dále předáme společnosti PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Straße 2, 74172 Neckarsulm („PVS”) za účelem jejich dalšího uložení. V momentě odeslání Vaší naší objednávky se zároveň uloží datum a čas vložení údajů do systému.  Váš souhlas se zpracováním osobních údajů obdržíme během zpracování Vaší objednávky.  

PVS tiskne a zasílá objednané publikace poštou přímo na Vaší adresu. Společnost PVS a naše společnost využívá Vaše osobní údaje pouze pro účely vyřízení Vašich objednávek. 

Právní důvod zpracování Vašich osobních údaje je stanoven čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Vaše osobní údaje a ostatní údaje získané během zpracovávání objednávky smažeme po uplynutí doby šesti měsíců. U společnost PVS dojde k výmazu po ukončení celého procesu zpracování objednávky a odeslání zakázky a po uplynutí zákonem stanovené doby pro uchování osobních údajů. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údaj jste oprávněná(ý) kdykoli odvolat tím, že zašlete zprávu na adresu dataprivacy@schaeffler.com. V takovém případě dojde k výmazu veškerých osobních údajů uložených u Vašich kontaktních údajů, a to s účinností na veškeré budoucí případy. Je však možné, že Vám Vámi objednané publikace nebudeme s ohledem na Vaše odstoupení schopni dodat. 

Během zpracování Vaší objednávky dochází k umístění souborů cookies do Vašeho koncového zařízení za účelem uložení Vašeho nákupního košíku. Další informace ohledně souborů cookies získáte v našem dokumentu Pravidla týkající se souborů cookies (Cookie Policy).

2.    Použití našeho formuláře pro zaslání dotazů a žádostí 

Na naší webové stránce naleznete formulář, prostřednictvím kterého se s námi můžete elektronicky spojit a zaslat nám dotaz či žádost.  

Při použití kontaktního formuláře musíte vyplnit povinné údaje do příslušných políček označených hvězdičkou (např. Vaše emailová adresa). Veškeré ostatní údaje jsou volitelné. Tyto osobní údaje se odesílají do oddělení naší společnosti, které odpovídá za zpracování a uložení osobních údajů do našeho systému. V momentě odeslání Vaší zprávy se uloží datum a čas vložení údajů do systému. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů obdržíme během zpracování Vašeho dotazu.  

Údaje uvedené v příslušných políčkách označených hvězdičkou se použijí výlučně za účelem zpracování Vaší žádosti. 

Právní důvod zpracování Vašich osobních údaje je stanoven čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Vaše osobní údaje budou smazány okamžitě po dokončení komunikace. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údaj jste oprávněni kdykoli odvolat tím, že zašlete zprávu na adresu dataprivacy@schaeffler.com. V takovém případě se veškeré osobní údaje uložené u Vašich kontaktních údajů vymažou s účinností na veškeré budoucí případy. Je možné, že však nebudeme s ohledem na Vaše odstoupení schopni na Vaši žádost odpovědět. 

3.    Využití služby „Schaeffler Info Service“ zajišťující rozesílání aktuálních informací 

Na naší webové stránce máte možnost se zaregistrovat a využít tak bezplatné služby „Schaeffler Info Service“ zajišťující rozesílání aktuálních informací. 

Pokud se zaregistrujete a využijete služby „Schaeffler Info Service“ zajišťující rozesílání aktuálních informací a pokud poskytnete svůj souhlas, obdržíte různé druhy reklam a informací o skupině Schaeffler (např. newsletter, pozvánky na veletrhy a jiné akce, informace o výrobcích, službách, nabídkách a propagačních materiálech či akcích, včetně průzkumů veřejného mínění a novinek o společnosti), a to prostřednictvím např. emailu, telefonu, SMS a/nebo služeb messengera a aplikací jako jsou WhatsApp. Tyto informace a reklamy Vám budou zasílány na kontaktní údaje, které jste nám poskytl(a) při registraci této služby a vyplňování údajů na webových stránkách.  Pokud si přejete využít této služby, je třeba, abyste vyplnil Vaší emailovou adresu a ostatní údaje do příslušných políček, které jsou označené jako povinné. Takovými údaji jsou např.: jméno, firma společnosti a telefonní číslo. Tyto údaje se získávají za účelem rozesílání reklamních materiálů a jiných informací. V souvislosti s touto službou jsme oprávněni oslovit i jiné třetí osoby (poskytovatele služeb), se kterými uzavřeme smlouvu o zpracovávání osobních údajů, a těmto třetím osobám jsme oprávněni Vaše osobní údaje přeposlat. Po odeslání registračního formuláře od nás obdržíte emailem potvrzení, které zašleme na Vámi poskytnutou emailovou adresu. Takováto registrace se stane účinnou až po prokliknutí odkazu uvedeném v tomto emailu.  

Právní důvod zpracování Vašich osobních údaje je stanoven čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Vaše osobní údaje budou smazány, jakmile již nebudou nadále pro své účely třeba. Z tohoto důvodu budou tyto osobní údaje uloženy po dobu trvání aktivní registrace, tj. po dobu sjednání služby zajišťující rozesílání aktuálních informací. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jste oprávněni kdykoli odvolat tím, že zašlete zprávu na adresu dataprivacy@schaeffler.com nebo tím, že kliknete na odkaz „unsubscribe“ (neodebírat) uvedený v zaslaných zprávách. Tím danou registraci, tj. sjednanou službu zrušíte s účinností na veškeré budoucí případy. V takovém případě dojde k výmazu veškerých osobních údajů uložených pro účely komunikace. Odstoupení od souhlasu však nemá dopad na zákonnost zpracovávání osobních údajů, ke kterému došlo na základě tohoto souhlasu ještě před takovým odstoupením. 

4.    Vytvoření uživatelského profilu pro účely rozesílání aktuálních informací a reklamních materiálů dle individuálních potřeb a zájmů uživatele 

Rádi bychom Vám poskytovali takové nabídky, které by odpovídaly Vašim individuálním potřebám a zájmům. Rádi bychom proto využili informace o Vašich uživatelských aktivitách, které při každé návštěvě na naší webové stránce poskytujete a které se automaticky generují. Tímto způsobem bychom rádi zaměřili naší inzerci přímo na Vaše potřeby a zájmy a připravili tak naše nabídky přímo Vám na míru. Pro tyto účely je však třeba Váš zvláštní souhlas s vytvořením Vaše uživatelského profilu. 

V takovém uživatelském profilu budeme ukládat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a) při registraci, tj. sjednání služby „Schaeffler Info Service“ zajišťující rozesílání aktuálních informací, spolu s údaji o Vašich aktivitách na této webové stránce a/nebo údaji poskytnutých v rámci korespondence o rozesílání informací a reklamních materiálů, kterou jsme Vám zaslali. Údaje o aktivitách jsou informace o Vašich uživatelských aktivitách, jako např. které sloupečky, články a obsah jste navštívil na této webové stránce nebo v našem newsletteru a kdy přesně, a to včetně přijetí a potvrzení přijetí emailů a newsletterů. 

Tento uživatelský profil je předmětem naší analýzy výlučně za účelem zasílání informací vybraných a zaměřených dle Vašich zájmů a potřeb. To však za předpokladu, že jsme získali Váš zvláštní souhlas s využitím údajů pro účely rozesílání aktuálních informací a reklamních materiálů na základě Vaší registrace, tj. sjednání služby „Schaeffler Info Service“ zajišťující rozesílání aktuálních informací. V souvislosti s touto službou jsme oprávněni oslovit i jiné třetí osoby (poskytovatele služeb), se kterými uzavřeme smlouvu o zpracovávání osobních údajů, a těmto třetím osobám jsme oprávněni Vaše osobní údaje přeposlat.

Právní důvod zpracování Vašich osobních údaje je stanoven čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Vaše osobní údaje budou smazány, jakmile již nebudou nadále pro své účely třeba. Z tohoto důvodu budou tyto osobní údaje uloženy po dobu trvání Vašeho souhlasu ke sledování údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údaj jste oprávněni kdykoli odvolat tím, že zašlete zprávu na adresu dataprivacy@schaeffler.com nebo tím, že kliknete na odkaz „unsubscribe“ (neodebírat) uvedený v zaslaných zprávách, a tak zrušíte danou registraci opravňující sledování údajů. V takovém případě dojde k výmazu veškerých osobních údajů uložených pro účely komunikace. Odstoupení od souhlasu však nemá dopad na zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě tohoto souhlasu uskutečněného ještě před takovým odstoupením. 


IV.     Použití souborů cookies 
Soubory cookies používáme za účelem zajištění co možná nejlepší funkčnosti webové stránky. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči či které internetový prohlížet ukládá do koncového zařízení uživatele. Pokud uživatel naší webovou stránku navštíví, může dojít k uložení souboru cookie do operačního systému uživatele. Takový soubor cookie obsahuje charakteristickou stopu, která umožní jasnou identifikaci prohlížeče, pokud uživatel danou webovou stránku navštíví znovu. 

Níže uvádíme všeobecné informace ohledně používání souborů cookies na naší webové stránce a s tím spojené zpracovávání osobních údajů. Bližší údaje o konkrétně používaných souborech cookies naleznete v dokumentu Pravidla týkající se souborů cookies, tj. Schaeffler REPXPERT Cookie Policy, které jsme zveřejnili na této webové stránce. 

Soubory cookies používáme z důvodu zajištění webové stránky, která je uživatelsky příjemnější a snadno ovladatelná. U některých částí naší webové stránky je třeba identifikovat internetový prohlížeč dokonce i na každém konci stránky.  

Dále na naší webové stránce používáme soubory cookies, abychom pak mohli provést analýzu internetových aktivit daného uživatele. 

Při návštěvě naší webové stránky je uživatel informován, že soubory cookies využíváme spolu s odkazem na naše pravidla užívání souborů cookies. 

Technicky nezbytné soubory cookies jsou používány za účelem zjednodušení používání naší webové stránky ze strany uživatelů. Některé vlastnosti naší webové stránky nemůžeme bez použití souborů cookies nabídnout. Je nezbytné, aby došlo k identifikaci prohlížeče dokonce na každém konci stránky. Údaje o uživatelích získané prostřednictvím technicky nezbytných souborů cookies se nepoužijí za účelem vytvoření uživatelských profilů. Bližší informace získáte v dokumentu Pravidla týkající se souborů cookies, tj. Schaeffler REPXPERT Cookie Policy. 

Soubory cookies umožňující analýzu údajů se používají za účelem zvýšení kvality naší webové stránky a jejího obsahu. Soubory cookies umožňující analýzu nám ukazují, jak je webová stránky využívána. To nám umožňuje neustále naší nabídku optimalizovat. Bližší informace získáte v dokumentu Pravidla týkající se souborů cookies, tj. Schaeffler REPXPERT Cookie Policy. 

Právní důvod zpracování Vašich osobních údaje je stanoven čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Soubory cookies se ukládají na koncovém zařízení uživatele a odsud jsou převáděny na naší webovou stránku. Z tohoto důvodu máte, jako uživatel, plnou kontrolu nad nastavením užívání souborů cookies. Přenos souborů cookies tak můžete zablokovat či omezit tím, že změníte nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Soubory cookies, které jsou již na Vašem zařízení uloženy, se mohou kdykoli vymazat. To se může udělat automaticky. Dojde-li však k zablokování souborů cookies na Vaší webové stránce, nebude možné využívat veškeré vlastnosti dané webové stránky. 


V.     Vaše práva jakožto subjektu údajů 

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, je Vaše osoba považována ve smyslu GDPR za subjekt údajů a máte tak následující práva: 

1.     Právo na přístup k osobním údajů (čl. 15 GDPR)
Na požádání máte právo od nás získat potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje z naší strany zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte ze zákona (viz. čl. 15 odst. 1 GDPR) právo získat přístup k těmto osobním údajům. Pokud dojde k předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, budeme Vás v souladu s čl. 46 GDPR informovat o veškerých vhodných zárukách v kontextu předávání osobních údajů. 

2.    Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
Pokud jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné či neúplné, máte právo na opravu a/nebo doplnění těchto osobních údajů. Takové osobní údaje máme povinnost opravit bez zbytečného odkladu. 


3.    Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
Jsou-li splněny veškeré zákonné podmínky (viz. čl. 18 odst. 1 GDPR), máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dopad takového omezení je uvedený v čl. 18 dost. 2 a 3 GDPR. 

4.    Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
Máte právo u nás požadovat výmaz Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu a my jsme povinni takové údaje okamžitě vymazat, nastane-li jakýkoli důvod uvedený dle čl. 17 odst. 1 GDPR. Právo na výmaz se však neuplatní, pokud nastanou situace uvedené v čl. 17 odst. 3 GDPR. 

5.    Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování 
Pokud uplatníte své právo na opravu, výmaz či omezení zpracování, máme povinnost oznámit jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. O těchto příjemcích jsme Vás povinni informovat, pokud o to požádáte. 

6.    Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bližší informace viz. čl. 20 GDPR. 

7.    Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f). Další informace naleznete v článku 21 GDPR.  

Dále máte v souladu s článkem 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu.  


VI.    Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů 

Schaeffler CZ, s. r. o.
Průběžná 74a
100 00 Praha 10 - Strašnice
Tel: +420 267 298 606
Fax: +420 267 298 110
Email: Dataprivacy@schaeffler.com


VII.    Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Schaeffler AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Německo
Telefon: +49 9132 82-1476
Fax: +49 9132 82-5901
Email: Dataprivacy@schaeffler.com


Stav: Verze 2.0, 30.05.2018